Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

mala-szelma
5145 b82b 500
Reposted fromoll oll viagabrynia gabrynia
mala-szelma
8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viagabrynia gabrynia
2929 a628
Reposted fromtron tron viagabrynia gabrynia
mala-szelma
0305 4603
Reposted fromshadrane shadrane viagabrynia gabrynia
mala-szelma
4042 cf0a
Reposted frommathema mathema viagabrynia gabrynia
1170 7ee4 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viagabrynia gabrynia
mala-szelma
0995 e860
Reposted fromscorpix scorpix viagabrynia gabrynia
mala-szelma
9043 b8f8
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viagabrynia gabrynia
mala-szelma
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromrol rol viagabrynia gabrynia
mala-szelma
mala-szelma
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viagabrynia gabrynia
mala-szelma
4525 bd33
Reposted fromdusix dusix viaretaliate retaliate
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaretaliate retaliate
mala-szelma
mala-szelma
7378 a435 500
Reposted fromagooola agooola viagabrynia gabrynia
mala-szelma
1839 eb1b
Reposted fromolgazet olgazet viagabrynia gabrynia
mala-szelma

June 08 2017

mala-szelma
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viapikkumyy pikkumyy
mala-szelma
8300 4478 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viapikkumyy pikkumyy
mala-szelma
Reposted fromweightless weightless viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl